[1]
Hiếu, B.K. 2022. Quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa khu vực kinh tế tư nhân cấp tỉnh trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. Tạp chí Khoa học và Kinh tế phát triển. 14 (tháng 6 2022), 29–38.