[1]
Lê, N.N., Đệ, T.Q. và Quốc, N.C. 2024. Phương pháp đánh giá gắn kết giữa hoạt chất và đích tác động trên Interleukin 21. Tạp chí Khoa học và Kinh tế phát triển. 27 (tháng 3 2024), 52–64.