[1]
Tín, V.T. 2024. Phát triển bền vững và biến đổi khí hậu trong chính sách, pháp luật môi trường Việt Nam. Tạp chí Khoa học và Kinh tế phát triển. 29 (tháng 4 2024), 3–12.