[1]
Long, L.V. 2024. Vấn đề môi trường theo các hiệp định đa biên và thực tiễn ở Việt Nam. Tạp chí Khoa học và Kinh tế phát triển. 29 (tháng 4 2024), 13–20.