[1]
Hiếu, B.K. 2024. Hoàn thiện pháp luật về quản lý chất thải nguy hại. Tạp chí Khoa học và Kinh tế phát triển. 29 (tháng 4 2024), 21–32.