[1]
Anh, N.T.B. 2024. Khái quát quy định pháp luật quốc tế và luật Việt Nam về quyền tiếp cận nước sạch. Tạp chí Khoa học và Kinh tế phát triển. 29 (tháng 4 2024), 33–44.