[1]
Liễu, P.T.T. 2024. Quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường trong phát triển du lịch cộng đồng. Tạp chí Khoa học và Kinh tế phát triển. 29 (tháng 4 2024), 45–51.