[1]
Duyên, H.T. 2024. Trách nhiệm về môi trường của doanh nghiệp trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Tạp chí Khoa học và Kinh tế phát triển. 29 (tháng 4 2024), 52–63.