[1]
Đào, N.N.A. 2024. Thực thi pháp luật bảo vệ môi trường về trái phiếu xanh. Tạp chí Khoa học và Kinh tế phát triển. 29 (tháng 4 2024), 64–73.