[1]
Dũng, N.C. 2024. Kiện tập thể trong các vụ án đòi bồi thường thiệt hại do hành vi gây ô nhiễm môi trường – Kinh nghiệm từ nước ngoài và một số gợi mở cho Việt Nam. Tạp chí Khoa học và Kinh tế phát triển. 29 (tháng 4 2024), 74–79.