[1]
Hải, N.C. 2024. Bồi thường thiệt hại do ô nhiễm môi trường bởi các pháp nhân thương mại gây ra Thực trạng và giải pháp. Tạp chí Khoa học và Kinh tế phát triển. 29 (tháng 4 2024), 80–88.