[1]
Huyền, Đinh T.N. 2024. Thực tiễn thực hiện quy định về bảo vệ tầng Ô-dôn theo pháp luật Việt Nam. Tạp chí Khoa học và Kinh tế phát triển. 29 (tháng 4 2024), 89–98.