[1]
Cầm, N.M. và Phương, N.T. 2024. Pháp luật về bảo vệ môi trường tại các làng nghề ở Việt Nam - Thực trạng và hướng hoàn thiện. Tạp chí Khoa học và Kinh tế phát triển. 29 (tháng 4 2024), 99–108.