[1]
Ngọc, T.Q. và Hoa, H.T.L. 2024. Kiểm soát hoạt động quản lý hành chính nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Tạp chí Khoa học và Kinh tế phát triển. 29 (tháng 4 2024), 109–119.