[1]
Vân, T.T.T. và Phương, N.T. 2024. Hoàn thiện pháp luật về kiểm soát, xử lý ô nhiễm môi trường nước tại các khu công nghiệp trong bối cảnh thích ứng với biến đổi khí hậu. Tạp chí Khoa học và Kinh tế phát triển. 29 (tháng 4 2024), 120–127.