[1]
Hân, M.K. và Quốc, N.A. 2024. Thực trạng mua bán các loài ngoại lai tại Việt Nam – Những vấn đề pháp lý về bảo vệ môi trường. Tạp chí Khoa học và Kinh tế phát triển. 29 (tháng 4 2024), 134–142.