(1)
Cầm, N. M. Đảm bảo pháp Lý Cho Mô hình Kinh Tế hợp tác Xã tại Việt Nam. Tạp chí 2022, 39-44.