(1)
Đào, N. N. A. Hoàn thiện pháp luật về ưu đãi Thuế hỗ trợ Doanh nghiệp hoạt động khởi nghiệp sáng tạo. Tạp chí 2022, 101-111.