(1)
Phương, N. T.; Cầm, N. M.; Huyền, Đinh T. N. Kinh nghiệm phát triển Kinh Tế nông nghiệp bền vững Trong bối cảnh cách mạng 4.0 thích ứng biến đổi Khí hậu Và bài học Kinh nghiệm với Việt Nam. Tạp chí 2024, 98-108.