(1)
Huyền, N. T. L.; Vĩ, P. V.; Khoa, H. V.; Cẩm, T. T. Khảo sát Sơ bộ thành phần hóa học Trong cây Sài đất (Sphagneticola Calendulacea) Và ứng dụng phần mềm Tin học Trong bào Chế Xà phòng chứa chiết xuất từ Sài đất. Tạp chí 2024, 82-91.