(1)
Tín, V. T. Phát triển bền vững Và biến đổi Khí hậu Trong chính sách, pháp luật môi trường Việt Nam. Tạp chí 2024, 3-12.