(1)
Long, L. V. Vấn đề môi trường Theo các hiệp định đa Biên Và thực tiễn ở Việt Nam. Tạp chí 2024, 13-20.