(1)
Hiếu, B. K. Hoàn thiện pháp luật về quản Lý chất thải Nguy hại. Tạp chí 2024, 21-32.