(1)
Anh, N. T. B. Khái quát Quy định pháp luật quốc Tế Và luật Việt Nam về quyền tiếp cận nước sạch. Tạp chí 2024, 33-44.