(1)
Liễu, P. T. T. Quản Lý Nhà nước về bảo vệ môi trường Trong phát triển Du lịch cộng đồng. Tạp chí 2024, 45-51.