(1)
Duyên, H. T. Trách nhiệm về môi trường của Doanh nghiệp Trong bối cảnh biến đổi Khí hậu. Tạp chí 2024, 52-63.