(1)
Đào, N. N. A. Thực Thi pháp luật bảo vệ môi trường về trái phiếu Xanh. Tạp chí 2024, 64-73.