(1)
Hải, N. C. Bồi thường thiệt hại Do ô nhiễm môi trường bởi các pháp nhân thương mại gây Ra Thực trạng Và giải pháp. Tạp chí 2024, 80-88.