(1)
Huyền, Đinh T. N. Thực tiễn thực hiện Quy định về bảo vệ tầng Ô-dôn Theo pháp luật Việt Nam. Tạp chí 2024, 89-98.