(1)
Cầm, N. M.; Phương, N. T. Pháp luật về bảo vệ môi trường tại các làng nghề ở Việt Nam - Thực trạng Và hướng hoàn thiện. Tạp chí 2024, 99-108.