(1)
Ngọc, T. Q.; Hoa, H. T. L. Kiểm soát hoạt động quản Lý hành chính Nhà nước Trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Tạp chí 2024, 109-119.