(1)
Vân, T. T. T.; Phương, N. T. Hoàn thiện pháp luật về kiểm soát, xử Lý ô nhiễm môi trường nước tại các Khu công nghiệp Trong bối cảnh thích ứng với biến đổi Khí hậu. Tạp chí 2024, 120-127.