(1)
Hồng, N. T. C.; Đạt, T. H. T. Hoàn thiện các Quy định của pháp luật nhằm nâng Cao chất lượng, hiệu Quả của công tác Thanh Tra về bảo vệ môi trường. Tạp chí 2024, 128-133.