(1)
Hân, M. K.; Quốc, N. A. Thực trạng Mua bán các loài ngoại Lai tại Việt Nam – Những vấn đề pháp Lý về bảo vệ môi trường. Tạp chí 2024, 134-142.