Cầm, N. M. (2022). Đảm bảo pháp lý cho mô hình kinh tế hợp tác xã tại Việt Nam. Tạp Chí Khoa học Và Kinh Tế phát triển, (14), 39–44. Truy vấn từ https://jsde.nctu.edu.vn/index.php/jsde/article/view/184