Dũng, N. C. (2022). Pháp luật về quản trị công ty cổ phần theo Luật Doanh nghiệp năm 2020 – bất cập và một số kiến nghị. Tạp Chí Khoa học Và Kinh Tế phát triển, (14), 61–65. Truy vấn từ https://jsde.nctu.edu.vn/index.php/jsde/article/view/187