Đào, N. N. A. (2022). Hoàn thiện pháp luật về ưu đãi thuế hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động khởi nghiệp sáng tạo. Tạp Chí Khoa học Và Kinh Tế phát triển, (14), 101–111. Truy vấn từ https://jsde.nctu.edu.vn/index.php/jsde/article/view/192