Hạnh, N. T. M., Em, N. T. L., Khang, T. D., Vĩ, P. V., Tuấn, N. D., & Cẩm, T. T. (2024). Khảo sát thực vật học và sơ bộ thành phần hóa học của cây rau Ngô (Enydra fluctuans Lour). Tạp Chí Khoa học Và Kinh Tế phát triển, (27), 92–99. Truy vấn từ https://jsde.nctu.edu.vn/index.php/jsde/article/view/369