Long, L. V. (2024). Vấn đề môi trường theo các hiệp định đa biên và thực tiễn ở Việt Nam. Tạp Chí Khoa học Và Kinh Tế phát triển, (29), 13–20. Truy vấn từ https://jsde.nctu.edu.vn/index.php/jsde/article/view/389