Hiếu, B. K. (2024). Hoàn thiện pháp luật về quản lý chất thải nguy hại. Tạp Chí Khoa học Và Kinh Tế phát triển, (29), 21–32. Truy vấn từ https://jsde.nctu.edu.vn/index.php/jsde/article/view/390