Liễu, P. T. T. (2024). Quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường trong phát triển du lịch cộng đồng. Tạp Chí Khoa học Và Kinh Tế phát triển, (29), 45–51. Truy vấn từ https://jsde.nctu.edu.vn/index.php/jsde/article/view/392