Duyên, H. T. (2024). Trách nhiệm về môi trường của doanh nghiệp trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Tạp Chí Khoa học Và Kinh Tế phát triển, (29), 52–63. Truy vấn từ https://jsde.nctu.edu.vn/index.php/jsde/article/view/393