Đào, N. N. A. (2024). Thực thi pháp luật bảo vệ môi trường về trái phiếu xanh. Tạp Chí Khoa học Và Kinh Tế phát triển, (29), 64–73. Truy vấn từ https://jsde.nctu.edu.vn/index.php/jsde/article/view/394