Dũng, N. C. (2024). Kiện tập thể trong các vụ án đòi bồi thường thiệt hại do hành vi gây ô nhiễm môi trường – Kinh nghiệm từ nước ngoài và một số gợi mở cho Việt Nam. Tạp Chí Khoa học Và Kinh Tế phát triển, (29), 74–79. Truy vấn từ https://jsde.nctu.edu.vn/index.php/jsde/article/view/395