Huyền, Đinh T. N. (2024). Thực tiễn thực hiện quy định về bảo vệ tầng Ô-dôn theo pháp luật Việt Nam. Tạp Chí Khoa học Và Kinh Tế phát triển, (29), 89–98. Truy vấn từ https://jsde.nctu.edu.vn/index.php/jsde/article/view/397