Cầm, N. M., & Phương, N. T. (2024). Pháp luật về bảo vệ môi trường tại các làng nghề ở Việt Nam - Thực trạng và hướng hoàn thiện. Tạp Chí Khoa học Và Kinh Tế phát triển, (29), 99–108. Truy vấn từ https://jsde.nctu.edu.vn/index.php/jsde/article/view/398