Hồng, N. T. C., & Đạt, T. H. T. (2024). Hoàn thiện các quy định của pháp luật nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác thanh tra về bảo vệ môi trường. Tạp Chí Khoa học Và Kinh Tế phát triển, (29), 128–133. Truy vấn từ https://jsde.nctu.edu.vn/index.php/jsde/article/view/401