Hân, M. K., & Quốc, N. A. (2024). Thực trạng mua bán các loài ngoại lai tại Việt Nam – Những vấn đề pháp lý về bảo vệ môi trường. Tạp Chí Khoa học Và Kinh Tế phát triển, (29), 134–142. Truy vấn từ https://jsde.nctu.edu.vn/index.php/jsde/article/view/402