CẦM, N. M. Đảm bảo pháp lý cho mô hình kinh tế hợp tác xã tại Việt Nam. Tạp chí Khoa học và Kinh tế phát triển, [S. l.], n. 14, p. 39–44, 2022. Disponível em: https://jsde.nctu.edu.vn/index.php/jsde/article/view/184. Acesso em: 16 tháng 6. 2024.