DŨNG, N. C. Pháp luật về quản trị công ty cổ phần theo Luật Doanh nghiệp năm 2020 – bất cập và một số kiến nghị. Tạp chí Khoa học và Kinh tế phát triển, [S. l.], n. 14, p. 61–65, 2022. Disponível em: https://jsde.nctu.edu.vn/index.php/jsde/article/view/187. Acesso em: 16 tháng 6. 2024.